Shoshanat Hacarmel 15
Shoshanat Hacarmel 15

residential building (Tama 38)

Shoshanat Hacarmel 15
Shoshanat Hacarmel 15

residential building (Tama 38)

Shoshanat Hacarmel 15
Shoshanat Hacarmel 15

residential building (Tama 38)

Shoshanat Hacarmel 15
Shoshanat Hacarmel 15

residential building (Tama 38)

1/7

SH 15

Type| Residencial  (tama 38)
Area| 5,000 sqm  , 14 units 
Status| Licensing
Location |  Haifa, Israel 
Client | Common Base L.T.D
Credits | architect Farah Farah